Algemene Voorwaarden Dok.Works B.V.

Artikel 1. Aanbieding en overeenkomst

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en deovereenkomsten waarbij Dok.Works B.V. diensten en/of goederen van welke aard ookaan Afnemer levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in dezevoorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijkanders is aangegeven.

1.3 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Afnemerwordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigdwordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig vankracht en treden Dok.Works B.V. en Afnemer in overleg teneinde nieuwe bepalingen tervervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbijzoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling inacht worden genomen.

1.5 Dok.Works B.V. is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig tewijzigen als het een kleine wijziging betreft die voortkomt uit een beleidswijziging inde bedrijfsvoering van Dok.Works B.V. en de Afnemer niet onevenredig benadeelt.

1.6 Onverminderd artikel 1.5 en artikel 6.2 behoudt DocDigi het recht voor depropositie van zijn producten inclusief prijsstelling en deze algemene voorwaardenaan te passen op een tijdstip dat tenminste drie maanden na de datum vankennisgeving ligt. Deze kennisgeving kan via email en/of op een schriftelijke wijzegeschieden.

1.7 Indien Afnemer niet akkoord wenst te gaan met een door Dok.Works B.V.kenbaar gemaakte aanpassing van propositie, prijzen en/of tarieven als bedoeld inartikel 1.6, is Afnemer gerechtigd binnen zes maanden na de in artikel 1.6 genoemdekennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgevinggenoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden. MaaktAfnemer geen gebruik van het in vorige zin bedoelde recht tot opzegging ofannulering van de overeenkomst, dan wordt Afnemer geacht de gewijzigde prijzen entarieven te hebben aanvaard.Algemene Voorwaarden Dok.Works B.V.

Artikel 2. Totstandkoming van een overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt onder meer tot stand op basis van offertes. Alleoffertes zijn steeds vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud, als de levertijd betreft, tenzijschriftelijk anders wordt vermeld. Dok.Works B.V. kan een offerte naar eigenmotiverende redenen intrekken, ook al heeft Afnemer te kennen gegeven deze teaanvaarden, zonder daarvoor op enige wijze tegenover de Afnemer aansprakelijk tezijn.

2.2 Een overeenkomst (hierna gedefinieerd als ‘de Overeenkomst’) komt tot standop het moment dat een offerte- of (web) contractformulier is ingevuld en door deAfnemer ondertekend of online aan Dok.Works B.V. is bevestigd, en waarbij DocDigiB.V. de totstandkoming door een schriftelijke of elektronische mededeling aan deAfnemer heeft geconformeerd, dan wel op het moment dat Dok.Works B.V. uitvoeringheeft gegeven aan de bewuste Overeenkomst.

2.3 Na de totstandkoming van de Overeenkomst gemaakte afspraken en/ofeventuele toezeggingen door of namens Dok.Works B.V. binden Dok.Works B.V. slechtsindien schriftelijk door Dok.Works B.V. bevestigd.

2.4 Alle door Dok.Works B.V. genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Dok.Works B.V. bekend waren en worden zoveel mogelijk in acht genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings) termijn brengt Dok.Works B.V. niet in verzuim. Dok.Works B.V. is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, treden Dok.Works B.V. en Afnemer zo spoedig mogelijk in overleg.

Artikel 3. Aanvang, looptijd en beëindiging van eenovereenkomst

3.1 Een overeenkomst voor licenties en betaalde diensten wordt, tenzij schriftelijkanders is overeengekomen, aangegaan voor een periode van één jaar, met eenproefperiode van 1 maand.

3.2 Na één jaar wordt de Overeenkomst automatisch voor een jaar verlengd,tenzij de Overeenkomst minimaal 2 (twee) maanden voor het einde van het eerstecontractjaar schriftelijk is opgezegd. Na de jaarlijkse verlenging kan deOvereenkomst tussentijds per kalendermaand schriftelijk opgezegd worden, met eenopzegtermijn van 2 (twee) maanden

3.3 Buiten hetgeen elders in de Overeenkomst is bepaald, is:
a. een Partij (met ‘Partij’ wordt hier bedoeld contractpartij, in casu ‘Dok.Works B.V.’of ‘Afnemer’) gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang teontbinden door middel van een aangetekend schrijven met bericht vanontvangst indien de andere Partij in de nakoming van zijn verplichtingenvoortvloeiende uit de Overeenkomst tekortschiet en daarin ook na Dok.Works B.V. ingebrekestelling, waarbij aan de andere Partij een redelijke termijn is gesteldom alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen, volhardt;
b. een Partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijnvereist, buiten rechte de Overeenkomst door middel van een aangetekendschrijven met bericht van ontvangst met onmiddellijke ingang te ontbinden,indien de andere Partij:
surséance van betaling aanvraagt of hem surséance van betaling is verleend;
- het faillissement van de andere Partij wordt aangevraagd of dat hij instaat van faillissement is verklaard;
- de onderneming van de andere Partij wordt geliquideerd of beëindigdanders dan ten behoeve van samenvoeging van ondernemingen;
- op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere Partij danwel op de bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokkeninfrastructuur en/of computerprogrammatuur beslag wordt gelegd, danwel de andere Partij niet langer in staat moet worden geacht deverplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen.

3.4 Tenzij anders bepaald, blijven verplichtingen welke naar hun aard bestemdzijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst voort te duren, na beëindigingdaarvan bestaan. De beëindiging van de Overeenkomst ontslaat Partijen uitdrukkelijkniet van het bepaalde met betrekking tot vertrouwelijkheid, aansprakelijkheid,intellectuele eigendom, jurisdictie en forumkeuze.3.5 De werking van art. 7:408 BW is uitgesloten.

Artikel 4. Licentie, gebruiksrecht

4.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 12 verleent Dok.Works B.V. Afnemer hetniet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. Afnemer leeft de tussenPartijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt na. Onverminderd hetoverige in deze algemene voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht vanAfnemer uitsluitend het recht de programmatuur als ‘Software As A Service’ aan teroepen.

4.2 De door Afnemer opgegeven naam voor de licentie dient overeen te komenmet de door Afnemer gehanteerde handelsnaam zoals deze bij het handelsregistervan de Kamer van Koophandel staat geregistreerd, dan wel – in het geval datAfnemer niet in het handelsregister is ingeschreven – de handelsnaam waaronderAfnemer in het rechtsverkeer deelneemt.

4.3. Het gebruiksrecht omvat mede Onderhoud op en Updates en Upgrades vande programmatuur en support die conform de SLA, zoals die in het AlgemeenService Level Agreement behorend bij deze Algemene Voorwaarden isgedefinieerd, aan Afnemer wordt geleverd. Het gebruiksrecht omvat tevens het rechtde bij de programmatuur behorende documentatie te gebruiken.

4.4 Indien de licentie en de programmatuur een koppeling met een door derdepartij te leveren module of applicatie omvat dan is Dok.Works B.V. verantwoordelijk voorde bewuste koppeling conform het gestelde in de Algemene Voorwaarden. Dok.Works. B.V. is echter niet verantwoordelijk en daarmee ook niet aansprakelijk voor de inhoudvan de door deze derde partij geleverde module of applicatie. In dat geval is debewuste derde partij verantwoordelijk en aansprakelijk voor deze module ofapplicatie conform de door deze derde partijen geformuleerde gebruiksrechten.

4.5 De Afnemer draagt er zorg voor dat de door hem bij aanmelding of op eniglater tijdstip aan Dok.Works B.V. verstrekte gegevens juist en volledig zijn. Wijzigingenin deze gegevens dienen door de Afnemer zo spoedig mogelijk aan Dok.Works B.V. teworden doorgegeven door deze aan te passen in het SAAS-account of door deAfnemer per e-mail te worden doorgegeven aan Dok.Works B.V. De Afnemer vrijwaart Dok.Works B.V. voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn vande gegevens.

4.6 Afnemer staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de teverwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij ofkrachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gesteld, stipt in acht zijn enworden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht. Afnemerverstrekt Dok.Works B.V. alle ter zake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk.

4.7. De programmatuur mag door Afnemer uitsluitend in zijn eigen bedrijf oforganisatie ten behoeve van dit bedrijf of organisatie gebruikt worden. Hetgebruiksrecht verbonden aan een inlogcode op de programmatuur ispersoonsgebonden. Afnemer zal per aangeschafte gebruiksrecht op een inlog binnenzijn bedrijf of organisatie een gebruiker aanwijzen die geautoriseerd is om met dezeinlog de programmatuur te gebruiken. Afnemer zal deze gebruiker met naam entoenaam bekend maken aan Dok.Works B.V. Het is niet toegestaan dat anderegebruikers dan de geautoriseerde gebruiker van deze gepersonaliseerde inloggebruik maken. Wel is Afnemer gerechtigd om een inlogcode aan een anderepersoon toe te wijzen, waarmee die bewuste persoon geautoriseerd wordt om deinlog te gebruiken en waar de autorisatie van de vorige eigenaar van de inlogcodekomt te vervallen. Afnemer zal daartoe Dok.Works B.V. informeren.

4.8. Voor zover uit hoofde van de gebruikersovereenkomst toegang tot systemenvan derden is verleend is dat gebruik gelimiteerd aan dezelfde licentiehouders alsgenoemd in artikel 4.1 en 4.7.

Artikel 5. Risico van opslag van gegevens

5.1 Dok.Works B.V. verplicht zich zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van devan Afnemer afkomstige gegevens c.q. informatie. Behoudens tegenbewijs wordtDok.Works B.V. geacht aan deze verplichting te hebben voldaan. Deze gegevens zullenaltijd eigendom blijven van Afnemer en Afnemer zal verantwoordelijk blijven voordeze gegevens en de integriteit daarvan. Dok.Works B.V. zal deze gegevensbeschouwen als gegevens van Vertrouwelijke aard conform artikel 8 van dezeAlgemene Voorwaarden.

5.2 Afnemer draagt evenwel het risico ter zake beschadiging of teloorgaan van debij Dok.Works B.V. of derden opgeslagen gegevens c.q. informatie, tenzij debeschadiging of verlies te wijten is aan opzet en/ of bewuste roekeloosheid vanDok.Works B.V., zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.

Artikel 6. Prijzen, tarieven, facturering en betaling

6.1 Alle prijzen zijn exclusief verzend-, vervoer-, montage-, installatie-,implementatie en andere bijkomende kosten, alsmede exclusief omzetbelasting(BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

6.2 Dok.Works B.V. is gerechtigd jaarlijks vanaf 1 januari 2021 de overeengekomentarieven en vergoeding, zoals die in Bijlage I zijn vastgelegd, één keer per jaar in demaand januari aan te passen met een maximum van 3% boven de standaard CBS-inflatie index van de CBS cao-lonen zakelijke dienstverlening (SBI 2008 M-N), 2019=100 indexatie van het voorafgaande jaar.

6.3 Substantiële uitbreidingen in de vorm van exclusief voor Afnemer ontwikkeldefunctionaliteit (hierna ‘Maatwerk’ genoemd) worden direct aan Afnemer gefactureerden zijn terstond verschuldigd tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijkovereengekomen. Dit betreft dan uitbreidingen die op verzoek van en/of in overlegmet Afnemer schriftelijk zijn vastgelegd.

6.4 Substantiële uitbreidingen van de generieke functionaliteit boven op defunctionaliteit in het product dat Afnemer in eerste instantie heeft afgenomen, enwaarvan Afnemer expliciet aangegeven heeft het te willen ontvangen tegen vantevoren bekende prijs, worden direct vanaf inwerkingtreding extra gefactureerd.

6.5 Dok.Works B.V. zal op de facturen aan Afnemer datum, periode van dedienstverlening, de omvang hiervan (inclusief aantal Gebruikers) en het totaalverschuldigde bedrag in euro’s vermelden.

6.6 Facturatie vindt plaats op maandbasis met uitzondering van Maatwerk ofconsultancy, welke diensten en werkzaamheden direct vanaf verwezenlijking aanAfnemer worden gefactureerd en terstond verschuldigd zijn.

6.7 Afnemer zal de door hem op basis van de Overeenkomst verschuldigdebedragen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum aan Dok.Works B.Vbetalen.

6.8 Indien Afnemer zich op inhoudelijke onjuistheid van de fact(u)ur(en) beroept,laat dit onverlet diens verplichting om tenminste het onbetwiste deel van defact(u)ur(en) te betalen.

6.9 Indien Afnemer de verschuldigde factuurbedragen niet binnen debetalingstermijn heeft voldaan, behoudens indien hij zich binnen tien (10) dagen nafactuurdatum heeft beroepen op inhoudelijke onjuistheid van de factuur, zal Afnemerzonder dat enige ingebrekestelling is vereist, de wettelijke handelsrente over hetopenstaande bedrag verschuldigd zijn. Voorts is Dok.Works B.V. gerechtigd devordering ter incasso uit handen te geven, in welke geval Afnemer naast deverschuldigde wettelijke handelsrente tevens gehouden is tot vergoeding vanbuitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op tenminste15% van het totale factuurbedrag.

6.10 Indien Afnemer een betalingsachterstand heeft van meer dan twee (2)maanden, is Dok.Works B.V. gerechtigd haar dienstverlening op te schorten, mits Afnemer van dat voornemen schriftelijk in kennis is gesteld en Afnemer tenminste vijf(5) werkdagen is gegund alsnog en volledig aan alle betalingsverplichtingen, dusinclusief wettelijk handelsrente, buitengerechtelijke en andere kosten, te voldoen.Facturatie vindt plaats op maandbasis met uitzondering van Maatwerk ofconsultancy, welke diensten en werkzaamheden direct vanaf verwezenlijking aanAfnemer worden gefactureerd en terstond verschuldigd zijn.

6.11 Binnen de SAAS-dienst is sprake van registratie van zogenaamde Credits, dievoor Afnemer beschikbaar zijn. Credits zijn aan te schaffen tegen de aanschafprijsals genoemd in het Overzicht Prijsafspraken, dat onderdeel is van de Overeenkomsttussen Partijen. Deze Credits worden in aantal opgehoogd als Afnemer Creditsaanschaft of op andere wijze toegekend krijgt door Dok.Works B.V.. Credits worden inaantal verlaagd ter vergoeding van uitgevoerde Acties. Binnen een adviesdossierkunnen verschillende Acties worden uitgevoerd.

Artikel 7. Juistheid van gegevens

7.1. Tenzij anders is overeengekomen, is Dok.Works B.V. niet verantwoordelijk voorcontrole van de juistheid en volledigheid van de resultaten van haar programmatuuren dienstverlening alsmede voor die van de door Dok.Works B.V. ter beschikkinggestelde programmatuur en dienstverlening van derde partijen. Afnemer controleertdeze resultaten na ontvangst.

7.2. Afnemer zal haar gebruikers, afnemers, consumenten die gebruik maken vande Dok.Works B.V.-programmatuur en dienstverlening er uitdrukkelijk op wijzen datresultaten en rapportages uit deze programmatuur of dienstverlening fouten kunnenbevatten en dat deze resultaten en rapportages gebaseerd kunnen zijn op algemeengeldende aannames die niet in alle individuele gevallen correct zijn.

Artikel 8. Vertrouwelijkheid

8.1. Partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen met betrekking tot deinformatie over elkaars organisatie, de werking van de bestanden, de Functionaliteit,de SAAS-dienst en overige informatie waarvan redelijkerwijze aangenomen kanworden dat deze vertrouwelijk behandeld dient te worden. Behoudens voorafgaandeschriftelijke toestemming van de andere Partij, zal een Partij informatie-,gegevensdragers en gegevens welke haar ter beschikking staan, niet aan derden terbeschikking stellen en aan haar personeel slechts bekend maken voor zover ditnodig is voor het verrichten van de overeengekomen prestaties. Partijen zullen hunpersoneel en door hen in te schakelen derden die werkzaamheden in het kader vande Overeenkomst zullen verrichten, verplichten deze geheimhoudingsbepalingen nate leven.

8.2. Met betrekking tot gegevens afkomstig van de andere Partij, die in welke vormof op welke informatiedrager dan ook bij een Partij berusten, aan hem zijn verstrektof voor een Partij toegankelijk is, verbindt een Partij zich:Algemene a. alle redelijke maatregelen in acht te nemen voor een veilige berging ofopslag;
b. de gegevens niet te gebruiken voor enig ander dan het overeengekomendoel;
c. de gegevens niet langer in bewaring te houden dan voor het uitvoeren vande overeengekomen verplichtingen redelijkerwijs noodzakelijk is en dezegegevens, inclusief gemaakte kopieën onmiddellijk na volledige nakomingvan genoemde verplichtingen weer ter beschikking te stellen van anderePartij, dan wel na verkregen toestemming van andere Partij te vernietigen;
d. de overeengekomen verplichtingen uitsluitend te doen uitvoeren doorpersonen waarvan de Partij op wie de verplichting rust, in redelijkheid meentdat zij betrouwbaar zijn;e. medewerking te verlenen aan het uitoefenen van toezicht door of namens deandere Partij op bewaring en gebruik van gegevens.

8.3. Het is Dok.Works B.V. toegestaan te publiceren over haar diensten enwerkzaamheden.  Afnemer is incidenteelbereid hieraan mee te werken, waarbij Afnemer instemt met gebruik vanbedrijfsnaam en beeldmerk, slechts na afstemming van exacte aard en invullinghiervan.

Artikel 9. Persoonsgegevensbescherming

9.1. Bij de uitvoering van de Overeenkomst onderscheidt Dok.Works B.V. tweecategorieën persoonsgegevens. Het onderscheid ligt in het feit of Dok.Works B.V. in dezin van de privacywetgeving (AVG) ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ is, of dat DocDigiB.V. slechts ‘Verwerker’ is.

9.2. Tot de eerste categorie waarin Dok.Works B.V. als‘Verwerkingsverantwoordelijke’ optreedt, behoren de persoonsgegevens vanAfnemers, werknemers, of andere representanten van Afnemers, die Dok.Works B.V. inhaar administratie verwerkt ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst,bijvoorbeeld om het beheer van de applicatie goed te laten verlopen, om goedesupport te leveren of invulling te geven aan het contractmanagement.

9.3. Omdat de juridische status en behandeling voor de twee categorieën geheelanders is, kennen de twee categorieën persoonsgegevens ieder afzonderlijk eenapart regiem van afspraken en verbintenissen. Met betrekking tot de eerste categoriepersoonsgegevens zal Dok.Works B.V. zijn verantwoordelijkheid nakomen conform zijnhoedanigheid van ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ (Verantwoordelijke) binnen de inNederland geldende privacywetgeving. De tweede categorie persoonsgegevens,waarin Dok.Works B.V. als ‘Verwerker’ optreedt, zal in overeenstemming met artikel 10van deze Algemene Voorwaarden verwerkt worden.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Dok.Works B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade jegens de andere partij en de door de andere partij geleden dan wel te lijden schade. 

10.2 De totale aansprakelijkheid op grond van het voorgaande artikel 11.1 is pervoorval of combinatie van gelijksoortige en verbonden voorvallen beperkt totmaximaal twaalf (12) maal het bedrag van de door de afnemer betaalde vergoeding. 

10.3 De aansprakelijkheid van Partijen voor indirecte of gevolgschade isuitgesloten. Voorbeelden hiervan zijn omzet- en winstderving, gemiste besparingenof schade door bedrijfsstagnatie.

10.4 Dok.Works B.V. kan door Afnemer niet verantwoordelijk wordengehouden en/of aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van door Afnemer, danwel een Gebruiker namens Afnemer, aan zijn/haar klanten verstrekteDocumenten en/ of adviezen en/of de juistheid en/of volledigheid van de in deFunctionaliteit ingevoerde gegevens. De uitkomsten van de berekeningen in deFunctionaliteit zijn immers afhankelijk van de door Afnemer ingevoerde gegevens,welke door Afnemer, dan wel een Gebruiker namens Afnemer, te allen tijdezorgvuldig moeten worden gecontroleerd. Dok.Works B.V. aanvaardt dan ookgeen enkele aansprakelijkheid voor de door Afnemer, dan wel een Gebruikernamens Afnemer, verstrekte Adviesrapporten en/of adviezen aan zijn/haar klanten.Dok.Works B.V. kan eveneens niet verantwoordelijk worden gehouden en/ofaansprakelijk worden gesteld door Afnemer voor de teksten in de door Afnemer gegenereerde Documenten. Afnemer zal zijn/haar Gebruikers enzijn/haar klanten, die gebruik maken van de Functionaliteit respectievelijk vanverstrekte Documenten en/of adviezen, er uitdrukkelijk op wijzen dat resultatenen rapportages uit de Functionaliteit fouten kunnen bevatten en dat deze resultatenen rapportages alsmede Documenten gebaseerd zijn op algemeen geldendeaannames die niet in alle individuele gevallen correct kunnen zijn.

10.5 De werking van art. 7:404 BW is uitgesloten.

Artikel 11. Intellectueel eigendom

11.1 Alle rechten van intellectueel eigendom op alle op grond van deOvereenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur ofandere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten,berekeningen, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berustenuitsluitend bij Dok.Works B.V. of diens licentiegevers. Deelnemer verkrijgt uitsluitend degebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszinsuitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur ofandere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.

11.2 Afnemer is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde softwarevertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Dok.Works B.V. of dienslicentiegevers bevatten.

11.3 Afnemer verbindt zich, onverminderd het bepaalde in artikel 6, deze softwareslechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld enniet aan derden bekend te maken indien deze derden geen gerechtvaardigde redenhebben om hiervan kennis te nemen.

Artikel 12. Overmacht

12.1 In geval van overmacht wordt de nakoming van de Overeenkomst en alledaarmee samenhangende verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor deduur van de overmachtssituatie, zonder dat Partijen over en weer tot enigeschadevergoeding ter zake gehouden zijn. Een Partij kan zich jegens de anderePartij alleen op overmacht beroepen, indien de zich op overmacht beroepende Partijzo spoedig mogelijk, onder overlegging van bewijsstukken, de andere Partijschriftelijk van zijn beroep op overmacht in kennis stelt.

12.2 Als een Partij door overmacht tekort schiet in de nakoming van enigeverplichting voortvloeiend uit de Overeenkomst, kan de andere Partij, indien vaststaatdat nakoming blijvend onmogelijk zal zijn, dan wel indien een periode van meer dannegentig (90) kalenderdagen is verstreken, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk,door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst metonmiddellijke ingang buiten rechte ontbinden, zonder dat Partijen over en weer totenige schadevergoeding te zijn gehouden. Hetgeen reeds is gepresteerd door SAAS-dienstverlener zal door Afnemer terstond worden betaald

.12.3 Onder overmacht aan de zijde van Dok.Works B.V. wordt in elk gevalverstaan: gebrek aan personeel door een pandemie of epidemie, stakingen, al danniet toerekenbare tekortkomingen van voor de uitvoering van Overeenkomstingeschakelde derden of toeleveranciers, oorlog, terrorisme, cybercrime, verlies vandata, stroomstoringen en/of uitval van telecom-, internet- en/of netwerkverbindingenaan de zijde van Dok.Works. B.V., brand, het verloren gaan van gegevens enoverheidsmaatregelen die uitvoering van de Overeenkomst bemoeilijken of duurdermaken.

Artikel 13. Jurisdictie en bevoegd rechter

13.1 De overeenkomsten tussen Dok.Works B.V. en Afnemer worden beheerst doorNederlands recht.

13.2 De geschillen welke tussen Dok.Works B.V. en Afnemer mochten ontstaan naaraanleiding van een door Dok.Works B.V. met Afnemer gesloten overeenkomst dan welnaar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn,worden in het geval de betwiste waarde van boven de € 20.000 (twintigduizend Euro)ligt, beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglement vande Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Den Haag , onverminderd hetrecht van Partijen een voorziening in kort geding te vragen of conservatoirerechtsmaatregelen te treffen. Voor geschillen waarvan de betwiste waarde onder de€ 20.000 (twintigduizend Euro) valt is de Nederlandse rechter bevoegd. In geval vantwijfel is de Nederlandse rechter bevoegd.